فایل صوتی کامل درس علوم هشتم


در این فایل شما تمام فصول کتاب علوم هشتم را به صورت صوتی می توانید گوش کنید و با تکرار آن در اوقات به ظاهر پرت جهشی در یادگیری علوم خود ایجاد کنید . با گوش کردن مدام به فایل های صوتی پویادانش به تدریج بر دروس مسلط شوید .   زمان این فایل ۱۸۰ دقیقه می باشد و فرمت این فایل ها mp4 می باشند. …

فایل صوتی فصل های اول، دوم و سوم علوم نهم


در این فایل شما فصل های اول، دوم و سوم علوم نهم را به صورت صوتی می توانید گوش کنید و با تکرار آن در اوقات به ظاهر پرت جهشی در یادگیری علوم خود ایجاد کنید . با گوش کردن مدام به فایل های صوتی پویادانش به تدریج بر دروس مسلط شوید .   زمان این فایل ۴۵ دقیقه می باشد و فرمت فایل ها با پسوند  m4a  می باشند. …

فایل صوتی فصل های چهارم و پنجم علوم نهم


در این فایل شما فصل های چهارم و پنجم علوم نهم را به صورت صوتی می توانید گوش کنید و با تکرار آن در اوقات به ظاهر پرت جهشی در یادگیری علوم خود ایجاد کنید . با گوش کردن مدام به فایل های صوتی پویادانش به تدریج بر دروس مسلط شوید .   زمان این فایل ۴۵ دقیقه می باشد و فرمت فایل ها با پسوند  m4a  می باشند. …

فایل صوتی فصل های ششم، هفتم و هشتم علوم نهم


در این فایل شما فصل های ششم، هفتم و هشتم علوم نهم را به صورت صوتی می توانید گوش کنید و با تکرار آن در اوقات به ظاهر پرت جهشی در یادگیری علوم خود ایجاد کنید . با گوش کردن مدام به فایل های صوتی پویادانش به تدریج بر دروس مسلط شوید .   زمان این فایل ۴۵ دقیقه می باشد و فرمت فایل ها با پسوند  m4a  می باشند. …

فایل صوتی فصل های نهم، دهم و یازدهم علوم نهم


در این فایل شما فصل های نهم، دهم و یازدهم علوم نهم را به صورت صوتی می توانید گوش کنید و با تکرار آن در اوقات به ظاهر پرت جهشی در یادگیری علوم خود ایجاد کنید . با گوش کردن مدام به فایل های صوتی پویادانش به تدریج بر دروس مسلط شوید .   زمان این فایل ۴۵ دقیقه می باشد و فرمت فایل ها با پسوند  m4a  می باشند. …

فایل صوتی فصل های دوازدهم، سیزدهم، چهاردهم و پانزدهم علوم نهم


در این فایل شما فصل های دوازدهم، سیزدهم، چهاردهم و پانزدهم علوم نهم را به صورت صوتی می توانید گوش کنید و با تکرار آن در اوقات به ظاهر پرت جهشی در یادگیری علوم خود ایجاد کنید . با گوش کردن مدام به فایل های صوتی پویادانش به تدریج بر دروس مسلط شوید .   زمان این فایل ۶۳ دقیقه می باشد و فرمت فایل ها با پسوند  m4a  می باشند. …

فایل کامل درس علوم نهم

بدون دیدگاه

فایل کامل درس علوم نهم


در این فایل شما تمام فصول کتاب علوم نهم را به صورت صوتی می توانید گوش کنید و با تکرار آن در اوقات به ظاهر پرت جهشی در یادگیری علوم خود ایجاد کنید . با گوش کردن مدام به فایل های صوتی پویادانش به تدریج بر دروس مسلط شوید .   زمان این فایل ۲۴۳ دقیقه می باشد و فرمت این فایل ها mp4 می باشند. …

فایل صوتی بخش های اول و دوم علوم هفتم


در این فایل شما بخش های اول و دوم کتاب علوم هفتم را به صورت صوتی می توانید گوش کنید و با تکرار آن در اوقات به ظاهر پرت جهشی در یادگیری علوم خود ایجاد کنید . با گوش کردن مدام به فایل های صوتی پویادانش به تدریج بر دروس مسلط شوید .   زمان این فایل ۴۵ دقیقه می باشد و فرمت فایل ها با پسوند  m4a  می باشند. …

فایل صوتی بخش سوم علوم هفتم

بدون دیدگاه

فایل صوتی بخش سوم علوم هفتم


در این فایل شما بخش سوم کتاب علوم هفتم را به صورت صوتی می توانید گوش کنید و با تکرار آن در اوقات به ظاهر پرت جهشی در یادگیری علوم خود ایجاد کنید . با گوش کردن مدام به فایل های صوتی پویادانش به تدریج بر دروس مسلط شوید .   زمان این فایل ۴۵ دقیقه می باشد و فرمت فایل ها با پسوند  m4a  می باشند. …

فایل صوتی بخش چهارم علوم هفتم


در این فایل شما بخش چهارم کتاب علوم هفتم را به صورت صوتی می توانید گوش کنید و با تکرار آن در اوقات به ظاهر پرت جهشی در یادگیری علوم خود ایجاد کنید . با گوش کردن مدام به فایل های صوتی پویادانش به تدریج بر دروس مسلط شوید .   زمان این فایل ۴۵ دقیقه می باشد و فرمت فایل ها با پسوند  m4a  می باشند. …

آخرین دیدگاه‌ها