پاورپوینت مقایسه گردشگری امارات و تایلند


تایلنــد کشــوری اســت در جنــوب شــرقی آســیا. پایتخــت آن و همچنیــن پرجمعیت تریــن شــهر آن بانکــوک اســت. کشــور تایلنــد دارای ۵۱۴۰۰۰ کیلومتــر مربــع مســاحت میباشــد کــه ٪ ۴آن را آب تشــکیل دادهاســت. تـا سـال ۱۹۳۹نـام رسـمی ایـن کشـور «سـیام» بـود . از ۱۹۴۵تـا ۱۹۴۹نیـز سـیام خوانـده میشـد، تـا آنکـه بـا اعـلام رسـمی دولـت نـام آن بـه تایلنـد تغییــر یافــت. واژه «تــای» در زبــان تایلنــدی عــلاوه بــر نــام قــوم تــای، کــه اکثریـت مـردم کشـور را تشـکیل میدهنـد، بـه معنـی «آزادی» نیـز هسـت. تاریـخ پرچـم کشـور تایلنـد از سـه رنـگ سـفید و قرمـز و آبـی تشـکیل شـده کــه رنــگ قرمــز نمــاد ملــت ، رنــگ ســفید نشــان مذهــب و رنــگ آبــی نمــاد حکومت سلطنتی می باشد.   ۴۵ اسلاید …

مشخصات

دانـــــلود

  • 41 views

برچسب ها

مطالب پیشنهادی ما

دیدگاه های شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین دیدگاه‌ها