آموزش مکالمه عربی مقطع متوسطه اول


بسمه تعالی باتوجه به رویکرد واهداف کتاب های درسی عربی مبنی برتوجه ومترکز بردرک و فهم وترمجه، و تاحدودی توجه به مکامله)هرچندکوتاه(وباتوجه به ابرازعالقه دانش آموزان به یادگریی مکامله عربی،دراین کتاب تالش شده است که در راستای حتقق این هدف و کمک به دانش آموزان عزیز در زمینه تقویت مکامله عربی بااستفاده شیوه پرسش وپاسخ ودرسطح مهان کتاب های درسی گامی هرچندکوچک برداشته شود. ازویژگی های این کتاب: ۱ -استفاده ازتصاویرجهت جذابیت و سهولت درآموزش. ۲ -آموزش مطالب براساس رعایت مهان نظم وترتیب مطالب درسی پایه هفتم وهشتم. ۳ -استفاده ازشیوه پرسش وپاسخ وتکرار مطالب کتاب های درسی بااستفاده ازکلمات پرسشی خمتلف موجوددر کتاب های درسی. ۴-بیشرت تالش شده كه مطالب درســی تکرارشوند،تاعالوه برتقویت مکامله باعث مترین و تکرار و درهنایت یادگریی بیشرتمهان مطالب درسی شو د.امادرکناراین مسأله،برخی مطالب نیزمهانند،سالم واحوالپرسی )التَّحیات(ویااسامی وخواص برخی میوه ها ویااطالعات بیشرتی درموردشغل ها،ویاحیوانات که برای دانش آموزان دارای جذابیت باشدآورده شده است .   پی دی اف  صفحه۱۳۶ …

مشخصات

دانـــــلود

  • 65 views

برچسب ها

مطالب پیشنهادی ما

دیدگاه های شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین دیدگاه‌ها