دانلود پاور پوینت اخلاق در هوش مصنوعی و ربات ها

موضوع اخلاق در هوش مصنوعی و ربات ها تعداد صفحه ۱۰ قابل ویرایش میباشد نوع فایل پاورپوینت    •محققان تحقيق در عمليات در مـورد نحـوه انجـام كـار در سـازمان هـا بـه مـديرا ن كمـك مـي كننـد و تصميمات شـان صـرفاً بـر مبنـاي كارايي و اثربخشـي ارزيـابي مـي شـود . در محـيط كسـبو كـار جهـاني امـروز، سـازمان هـا بـا مسـائل پيچيـده هبـ ،نـد ا اي مواجـه همـين خـاطر رويكردهـاي اخلاقـي توجـه محققـان زيـادي را بـه خـود جلـب كـرده اسـت . ايـن مقالـه فراينـد نوآورانـه و نسـبتاً جديـدي بـا عنـوان اخـلاق گفتمـاني را مـورد ارزيـابي قـرار مـي دهـد. رويكـرد اخـلاق گفتمـاني بـا سيسـتم اخلاقيـات سـنتي تفـاوت دارد . در سيسـتم اخلاقيـات سـنتي، تصميمات اخلاقي بدون توجه به كميته و ها و مردمان واقعـي درگيـر در فراينـد گفـت گـو و تعامـل مـورد ارزيـابي قـرار مـي گيـرد . در ايـن مقالـه با استفاده از نظريـه اخـلاق گفتمـاني، جنبـه هـاي اخلاقـي مطـرح در مسـائل گونـاگون، معيـار عملكـرد مـا بـراي مواجهـه بـا ايـن مسـائل، و جهاني كه اين مسائل به آن تعلق دارند، تشـريح شـد . همچنـين در ادامـه بـراي مواجهـه …

مشخصات

دانـــــلود

  • 20 views

برچسب ها

مطالب پیشنهادی ما

دیدگاه های شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین دیدگاه‌ها