تحقیق در رابطه با الگوریتم رقابت استعماری (فایل ورد ۱۰ صفحه ای)

ﺑﻬﻴﻨﻪﺳﺎزي اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدي در ﺑﺴﻴﺎري از ﺷﺎﺧﻪﻫﺎي ﻋﻠﻮم دارد. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻓﻴﺰﻳﻚداﻧﻬﺎ، ﺷﻴﻤﻲداﻧﻬﺎ، و ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻋﻼﻗﻪ دارﻧﺪ ﺗﺎ ﻳﻚ ﻃﺮح ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺑﺮاي ﻃﺮاﺣﻲ ﻳﻚ ﭘﺮوﺳﻪ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮﻧﺪ و ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه را ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﺷﺮوﻃﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺰﻳﻨﻪ و آﻟﻮدﮔﻲ ﻛﻢ، ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﻛﻨﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺑﺮازش ﻏﻴﺮ ﺧﻄﻲ ﻣﺪل و ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻧﻴﺰ، ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﺑﻪ ﺑﻬﻴﻨﻪﺳﺎزي، ﻧﻴﺎز دارﻳﻢ. اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن و ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﺟﺎﻳﺎﺑﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ در ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺻﻨﻌﺖ را ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻨﺪ. روﺷﻬﺎي ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺑﻬﻴﻨﻪﺳﺎزي ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ در دو دﺳﺘﻪ ﻋﻤﺪه ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي ﺷﻮﻧﺪ؛ ﺑﻬﻴﻨﻪﺳﺎزي ﻣﺤﻠﻲ و ﺑﻬﻴﻨﻪﺳﺎزي ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﻳﺎ ﻋﺎم. فهرست اریه مطالب به صورت زیر است: ۱ ﻫﺪف و اﻫﻤﻴﺖ بهینه سازی ۲ اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ داده ﺷﺪه ۳ الگوریتم رقابت ۴ ﻣﻌﺮﻓﯽ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ۵ روش کار الگوریتم …

مشخصات

دانـــــلود

  • 53 views

برچسب ها

مطالب پیشنهادی ما

دیدگاه های شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین دیدگاه‌ها